Notatka za spotkania KLiP w Częstochowie w dniach 9-10 listo

W tym miejscu prowadzimy prace nad tematami które później będą podlegały głosowaniom.

Notatka za spotkania KLiP w Częstochowie w dniach 9-10 listo

Postprzez Andrzej Walczak » 25 lis 2013, o 12:30

Notatka za spotkania KLiP w Częstochowie w dniach 9-10 listopada 2013r.
udostępniona przez Jacka Profusa - członka KLIP

Dzień I - 9.11.2013

Uczestnicy:
Członkowie KLiP ustępującej kadencji:
1. Rafał Łuckoś
2. Krzysztof Ziółkowski
3. Jędrzej Jaxa-Rożen
4. Sławomir Żydek

Członkowie KLiP nowej kadencji:
1. Jacek Profus
2. Grzegorz Misiak
3. Jędrzej Jaxa-Rożen
4. Tomasz Kuczkowski

Członkowie kadry narodowej PG:
1. Mariusz Wiśniowski
2. Paweł Witkowski

Zaproszeni goście:
1. Karolina Kocięcka
2. Włodzimierz Skalik
3. Piotr Pawłowski

Przebieg spotkania:

I. Dyskusja z Prezesem AP - p. Włodzimierzem Skalikiem
Prezes AP poinformował o aktualnych zmianach organizacyjno-prawnych w strukturze AP. Nowy
statut AP przekształca Aeroklub Polski w związek sportowy, będący stowarzyszeniem osób prawnych.
Prezes AP omówił zasady wstępowania do AP na zasadzie członka zwyczajnego oraz opłaty z tym
związane. Wysokość spodziewanych składek członkowskich wzbudziła mocne zaniepokojenie kadry i
zawodników startujących w międzynarodowych imprezach w kontekście kosztów członkostwa w AP i
możliwości uzyskania licencji sportowej FAI.
Prezes AP poinformował również o możliwości dokonywania wpłat 1% należnego podatku z
rozliczenia rocznego PIT na rzecz AP, KLiP lub poszczególnego pilota będącego członkiem AP.
W opinii uczestników spotkania wysokość planowanych opłat członkowskich ma charakter niemal
zaporowy. W przypadku PSP byłoby to 24.000 zł rocznie a w przypadku BSP 6.000 zł rocznie. Z
dyskusji wynika, że żadne ze stowarzyszeń ani klubów PG nie pozwoli sobie na tak wysoki koszt
członkostwa w AP co spowoduje, że zawodnicy zrzeszeni w tych stowarzyszeniach nie będą mogli
uzyskać licencji sportowej FAI.
Zaistnieje potrzeba stworzenia zawodniczego stowarzyszenia celowego, zrzeszającego zawodników
startujących w zawodach PG, które po zarejestrowaniu się jako członek AP zapewni zawodnikom
wykupienie licencji FAI. Jest to jednak działanie o charakterze doraźnym, blokujące rozwój sportu PG
w Polsce i ograniczające swobodny dostęp pilotom PG do licencji FAI.
Uczestnicy spotkania sugerowali spotkanie i rozmowy z Zarządem AP na temat obniżenia stawek
członkowskich dla klubów i stowarzyszeń PG.

II. Dyskusja nt. rankingu PG i kształtu kadry narodowej PG
Pod nieobecność trenera kadry PG, Pawła Kumorka, odpowiedzi na pytania dotyczące rankingu
udzielał Mariusz Wiśniowski. Kilku zawodników zgłosiło opinię, że obecny algorytm rankingu w zbyt
duży sposób jest podatny na wpływ pojedynczej wysokopunktowanej imprezy, w której bierze udział
powyżej 100 zawodników (vide PMP w Kruszewie w 2012r. czy MŚ w Bułgarii w 2013r.). Z kolei,
przedstawiany jako alternatywny, algorytm rankingu FAI zbyt wolno dewaluuje wyniki z poprzednich
okresów co powoduje, że wysokie punkty w jednym sezonie pozwalają zająć wysokie miejsce w
rankingu w kolejnych 2 sezonach.
Mariusz Wiśniowski stwierdził, że prowadzenie rankingu jest wymogiem regulaminu powoływania
kadry narodowej i nie sprawia to żadnej trudności technicznej bez znaczenia jakiego rodzaju algorytm zostanie zastosowany.
Pojawiła się również koncepcja, żeby dla zwiększenia elastyczności wyboru reprezentacji przez
trenera KN zwiększyć kadrę narodową PG do 20 osób.

W efekcie dyskusji pojawiły sie następujące wnioski:
1. ustalenie rankingu PG i kadry narodowej PG w oparciu o ranking FAI, co miałoby uprościć zasady
prowadzenia rankingu i wyłaniania kadry (formalny wniosek Rafała Łuckosia).
2. wyłanianie reprezentacji Polski nie wcześniej niż 3 miesiące przed imprezami kat. 1 FAI
3. dołączanie trenera/coacha/team leadera do zawodów FAI 2 i sfinansowanie jego pobytu na
zawodach ze środków przyznawanych przez MSiT dla KLiP
4. istnieje potrzeba stworzenia regulaminu kadry i reprezentacji PG
5. istnieje potrzeba skorygowania regulaminu rankingu paralotniowego o zapis, że do rankingu
wliczają się tylko zawody, w których zawodnik posiadał ważną licencję FAI, jeśli zawodnik wykupił
licencję w ciągu sezonu to zawody, w których startował wcześniej bez ważnej licencji nie będą
wliczane
Ustalono, że kwestie związane z finansowaniem kadry i jej planem pracy zostaną omówione przy
następnej okazji ze względu na nieobecność trenera KN. Zwrócono uwagę na kontynuację spotkań z
psychologiem sportowym i potrzebę przeprowadzenia kursu SIV dla kadry.

III. Termin i lokalizacja PMP w 2014r.
W trakcie dyskusji Karolina Kocięcka przedstawiła wstępny kalendarz imprez na 2014r. oraz stan
rozmów z organizatorami w Słowenii, Macedonii i Serbii. Ze względu na fakt, że w Serbii i Macedonii
będzie dużo imprez w 2014r. i są kłopoty z terminem, pojawiła się sugestia, żeby PMP rozegrać w
Słowenii. Wstępną datę ustalono na 9-15 czerwca 2014r.
Termin i miejsce polskiej edycji PMP ustalono na 10-13 lipca 2014r. w Szczyrku.
Karolina ma się jeszcze skontaktować z Gasparem Prevcem i potwierdzić termin imprezy w Słowenii.
Karolina przekazała również informację, że oferta organizacji PMP przez PSP wpłynęła już do AP.

IV. Inne poruszane sprawy
1. Ustalenie stanu faktycznego i zamknięcie kwestii rekordu Polski Rafała Łuckosia w przelocie
otwartym z 2011r.
2. Rozliczenie dotacji MSiT dla KN PG za 2013r. (zadanie dla trenera KN do przedstawienia Komisji)
3. Przekazanie członkom nowej kadencji kodów do administrowania grupą dyskusyjną KLiP (Klaudia
Bułgakow i Wojtek Maliszewski przekażą kody)
4. Zarządzanie stroną www (kody do administrowania zawartością strony posiadają Wojtek
Maliszewski i Mariusz Wiśniowski). Poruszono kwestię atrakcyjności strony, jej zawartości i
informacji o wydarzeniach sportowych typu PMP.
5. Poruszono kwestię ewentualnych sponsorów dla kadry narodowej PG i PMP w 2014r. Jacek
Profus zobowiązał się do dalszych konsultacji i działań w tym kierunku. Poruszono m.in.
współpracę KLiP z Vario i patronatu medialnego nad działaniami sportowymi KLiP. Pojawiła się
sugestia by opublikować info o poszukiwaniu sponsora na stronie KLiP i w innych dostępnych
mediach.
6. Uchwalenie regulaminu nadawania uprawnień Komisarza Sportowego FAI. Jacek Profus
poinformował, że wstępna wersja regulaminu już jest przygotowana i zostanie przesłana
Karolinie Kocięckiej i Jędrzejowi Jaxa-Rożen do konsultacji. W związku wygaśnięciem obecnych
uprawnień regulamin KS jest pilnym zadaniem do przeprowadzenia. Karolina Kocięcka ma się
zastanowić nad zawartością szkolenia KS.
7. Aktualizacja Kodeksu Sportowego FAI. W związku ze zmianami istnieje potrzeba aktualizacji
wersji kodeksu w wersji angielskiej i jej przetłumaczenia na język polski. Karolina Kocięcka i
Jędrzej Jaxa-Rożen zaproponowali swoją gotowość, należy jednak z Zarządem AP ustalić
rekompensatę za ich pracę.
8. Liga Paralotniowa i klubowy Puchar Polski. Poruszono kwestię aktywizacji sportowej na poziomie
klubów i stowarzyszeń lokalnych. Jacek Profus przedstawił ideę utworzenia klubowego Pucharu
Polski granego w ramach Ligi Paralotniowej co mogłoby podnieść jej atrakcyjność i większe
zainteresowanie ze strony poszczególnych klubów PG. Kwestia powinna zostać przedyskutowana
z innymi stowarzyszeniami i klubami w ramach organizacji Ligi Paralotniowej.
9. Marek Robel przedstawił różne możliwości współpracy z XC Portal i rozgrywania także imprez o
charakterze wirtualnym (czyli rozgrywanych indywidualnie ale zgłaszanych wg odpowiedniej
formuły na XC Portal). Przykładowy model takich imprez opisał w liście do KLiP Kacper Kowalski.
Należy sprawdzić u Sekretarza Generalnego AP i Dyrektora Sportowego AP czy można objąć
patronatem takie imprezy i nadać im tytuł Pucharu Polski XC dla podniesienia rangi sportowej.
10. Podjęto kwestię tzw. „polskiej inicjatywy” w FAI/CIVL. Jędrzej Jaxa-Rożen zrekapitulował obecny
stan prac nad uznaniem lotów XC jako osobnej dyscypliny sportowej (tzw. "polskiej inicjatywy" w
FAI/CIVL). Podkreślił również potrzebę rozwijania celności paralotniowej - w 2017 będzie ona
jedną z dyscyplin Igrzysk Światowych rozgrywanych we Wrocławiu i środowisko musi wystawić
do tego czasu jeśli nie reprezentację, to przynajmniej doświadczonych sędziów i organizatorów.
Do rozważenia w najbliższym czasie pozostaje wyjazd na konferencję CIVL JJR jako delegata AP
przy FAI, pod kątem dalszego wspierania „polskiej inicjatywy”.

Dzień II - 10.11.2013

Uczestnicy:
Członkowie KLiP nowej kadencji:
1. Jacek Profus
2. Grzegorz Misiak
3. Tomasz Kuczkowski

Przedstawiciele klubów i stowarzyszeń:
1. Karolina Kocięcka (Beskidzkie Stowarzyszenie Paralotniowe)
2. Mariusz Nowacki (Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe)
3. Mirosław Górski (Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe)
4. Marek Robel (Stowarzyszenie Paralotniowe Beskidu Wyspowego)
5. Krzysztof Mazur (Małopolski Klub Paralotniowy)
6. Tomasz Poznański (Polska Federacja Paralotniowa)
7. Arkadiusz Pomarański (Stowarzyszenie Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych)

Przebieg spotkania:

I. Współpraca z KLiP AP
Celem tego spotkania były konsultacje z przedstawicielami środowiska PG na temat oczekiwanej roli
KLiP i modelu współpracy ze stowarzyszeniami i klubami PG, w tym z PSP i PFP.
Dyskusja została zdominowana przez temat zmian w statucie AP i przekształcenia AP w związek
sportowy oraz wynikający z tych zmian regulamin opłat za członkowstwo zwyczajne w AP.
Przedstawiciele stowarzyszeń i klubów wskazali, że kwoty od kilku tysięcy złotych (ok. 6.000 zł w
przypadku BSP czy SPBW) do ponad dwudziestu tysięcy złotych (ok. 24.000 zł w przypadku PSP) w
skali roku są nie do zaakceptowania. Szczególnie, że stowarzyszenia i kluby poza faktem członkostwa,
prawa do licencji klubu sportowego i prawa do wydawania licencji sportowej FAI nie otrzymują nic w
zamian, gdyż paralotniarze rzadko korzystają z infrastruktury aeroklubowej.
Stowarzyszenia wskazały, że takie stawki mają charakter zaporowy, blokujący dostęp zawodnikom do
licencji sportowych FAI i uniemożliwiający organizowanie imprez typu Mistrzostwa Polski czy Puchar
Polski (tylko licencjonowane przez AP kluby sportowe mają prawo do organizacji imprez tej rangi).
W czarnym scenariuszu, w AP może nie być reprezentowany żaden klub ani stowarzyszenie PG co
mocno ograniczy sportowy rozwój środowiska i sportowy poziom rywalizacji.
Jako działanie doraźne wskazano na potrzebę stworzenia stowarzyszenia celowego zawodników PG,
płacącego najniższą składkę członkowską, którego jedynym zadaniem będzie zapewnienie dostępu do
licencji sportowych FAI.
Jako rozwiązanie została zaproponowana do rozważenia koncepcja wejścia Polskiej Federacji
Paralotniowej (PFP) do AP a przez nią, jako podmioty skonfederowane, stowarzyszenia i kluby PG
mogłyby nabrać te same prawa (licencjonowanego klubu sportowego i dystrybutora licencji
sportowej FAI). W tym celu należy sprawdzić jak wyglądają prawne konsekwencje takiego działania,
przede wszystkim w kontekście nowego statutu AP i ustawy o sporcie. Takie rozwiązanie powoduje,
że PFP płaciłaby najniższą z możliwych stawek ale dysponowałaby tylko 1 głosem na walnym
zgromadzeniu AP. Ustalono, że Mariusz Nowacki z PSP i Krzysztof Mazur z MKP skonsultują z
prawnikami i MSiT prawne możliwości wykorzystania PFP jako wehikułu łączącego AP ze
środowiskiem PG.
PSP dodatkowo sprawdzi w KRS aktualny status rejestracji nowego statutu AP i możliwość opłacenia
składki do AP na starych zasadach, jako członek wspierający.

II. Rola KLiP środowisku PG
W opinii przedstawicieli stowarzyszeń i klubów PG KLiP powinien kontynuować swoją rolę jako
animatora i organizatora rywalizacji sportowej, szczególnie na poziomie mistrzowskim (PMP i Puchar
Polski).
Obecnie działalność KLiPu koncentruje się na zagadnieniach związanych z kadrą i reprezentacją
narodową PG i nadzorem organizacji Mistrzostw Polski. Włączenie się KLiP do organizacji bądź
patronatu innych imprez sportowych spowoduje podniesienie prestiżu tych imprez, ich większej siły
medialnej i potencjalnie większych możliwościach jeśli chodzi o pozyskiwanie sponsorów.
Rolą KLiP powinno być wspieranie organizacyjne lokalnych imprez, pomoc w pozyskiwaniu
sponsorów i koordynacja w zakresie kalendarza imprez.
Arkadiusz Pomarański (SILP) wskazał również na potrzebę większego zainteresowania się KLiP lotami
XC i lądowaniem na celność jako młodymi i rozwijającymi się dyscyplinami paralotniowymi.
Kolejnym postulatem było monitorowanie i koordynacja losów różnych wniosków składanych w AP
przez stowarzyszenia i kluby PG, z naciskiem na ich terminowe rozpatrywanie.

III. Sprawy regulaminowe
W dyskusji na temat roli KLiP pojawiły się również kwestie aktualizacji i modyfikacji obowiązujących
regulaminów.
Zaproponowano wprowadzenie regulaminowej modyfikacji pozwalającej uzyskiwać stopnie IPPI w
oparciu o wirtualne książki lotów na bazie zgłoszeń lotów do XC Portal czy XCC, potwierdzanych
elektronicznie przez instruktora.
Innym problemem jest brak regulaminu i szkoleń dotyczących komisarzy sportowych. Należy pilnie
wdrożyć taki regulamin. Wywiązała się dyskusja czy uprawnienia KS wydawać na podstawie
oświadczenia czy po uprzednim przeszkoleniu. Do uzgodnienia w późniejszym terminie.
Arkadiusz Pomarański wskazał na potrzebę szkolenia i regulaminu uprawnień sędziego sportowego.

IV. Liga Paralotniowa i klubowy Puchar Polski
Jacek Profus przedstawił propozycję, żeby w ramach Ligi Paralotniowej rozgrywać również klubowy
Puchar Polski, co podniesie jej atrakcyjność sportową i większe zainteresowanie lokalnych klubów i
stowarzyszeń.
Przedstawiciele PSP wskazali, że doświadczenia z 2012r. dobrze rokują i trzeba dopracować imprezę
od strony budżetu i szczegółów organizacyjnych. Patronat KLiP i AP pomoże wzmocnić imprezę w
sensie promocji, pokrycia medialnego i współpracy ze sponsorami.
Jako naturalnych kandydatów na kolejne edycje Ligi wskazano Depułtycze Królewskie, Michałków,
Borsk, Skrzyczne i Beskid Wyspowy.
Ważnym elementem współpracy organizatorów Ligi z KLiP może być podniesienie jej atrakcyjności
poprzez zapraszanie zawodników z kadry i organizowanie wykładów na tematy sportowe (taktyka
latania w zawodach, rola sprzętu, przygotowanie mentalne) i ogólnolotnicze (meteorologia, strefy
lotnicze, bezpieczeństwo itp.).
PFP zaproponowała podjęcie się promowania wśród klubów federacji współzawodnictwa klubowego
i prowadzenie klasyfikacji klubowej, oraz ufundowanie przechodniego pucharu klubowego. Ponadto
w razie braku możliwości przeprowadzenia pucharu pod nazwą Puchar Polski zarezerwowanej dla
polskiego związku sportowego, zaproponowano przejściową nazwę Puchar Federacji. PSP poprosiło
Federację o zorganizowanie przynajmniej jednej edycji Ligi.

V. Współpraca z XC Portal
Marek Robel przekazał informację nt. możliwości wykorzystania funkcjonalności XC Portal do
wizualizacji i prezentacji wyników Ligi Paralotniowej i innych imprez paralotniowych. XC Portal
posiada wysoką oglądalność i dużą liczbę unikalnych użytkowników co pozwoli również na promocję
Ligi i zainteresowanie potencjalnych sponsorów. XC Portal ma możliwości rozbudowy i wgrywania
dodatkowych funkcjonalności, m.in. pozwalających na automatyczny scoring poszczególnych edycji
Ligi co uprościłoby publikację wyników rywalizacji.
Marek obiecał przekazać informacje statystyczne dotyczące użytkowników i oglądalności XC Portal w
celu ich ewentualnego wykorzystania w prezentacji dla sponsorów i reklamodawców.
Andrzej "Bąbel" Walczak
Wielkopolski Klub Paralotniowy "fly 2 live - live 2 fly"
Andrzej Walczak
 
Posty: 16
Dołączył(a): 1 gru 2012, o 12:19
Klub: Wielkopolski Klub Paralotniowy

Powrót do Dyskusje

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron