Propozycja MKP dot. zmian ustawy o sporcie

W tym miejscu prowadzimy prace nad tematami które później będą podlegały głosowaniom.

Propozycja MKP dot. zmian ustawy o sporcie

Postprzez Andrzej Walczak » 20 gru 2013, o 22:31

Przedkładam pismo ze strony MKP do dyskusji i ewentualnego zgłoszenia przez Federacje do Ministra.
-------
W związku z ogłoszeniem w BIP Aeroklubu Polskiego obowiązującego zgodnego z prawem statutu związku nasze poprzednie wystąpienie stało się nieaktualne.
Dziękujemy Ministerstwu Sportu i Turystyki, Pani Minister Joannie Mucha i Urzędnikom resortu, za uwzględnienie naszych skarg, za skuteczne administracyjne działanie nadzorcze wynikające z art. 22 ustawy o sporcie i doprowadzenie Aeroklubu Polskiego do przestrzegania prawa.

Popieramy inicjatywę Aeroklubu Polskiego w kwestii wprowadzenia zapisu do ustawy o sporcie tyczącą się przekształcenia terenowych jednostek organizacyjnych byłych podmiotów o statusie polskiego związku sportowego w kluby sportowe których statuty przewidują działalność w danym sporcie. Co prawda możliwe jest takie przekształcenie bez tego zapisu w sadach KRS, jednak w praktyce ze względu na dowolność interpretacji prawa przez konkretne sądy jest to bardzo trudne, uciążliwe i czasochłonne. Problemem jest też brak zapisu w ustawie o sporcie powołującego terenowe jednostki organizacyjne dla odrębnej formy prawnej polskiego związku sportowego. Takie terenowe jednostki organizacyjne są przewidziane tylko w ustawie prawo o stowarzyszeniach dla formy prawnej stowarzyszenia. Naszym zadaniem wprowadzenie zapisu o przekształceniu terenowych jednostek organizacyjnych powinno zachęcić pozostałe dwie organizacje działające niezgodnie z prawem do uchwalenia statutu związkowego za przykładem Aeroklubu Polskiego.


W związku z zapowiedzią Prezesa Aeroklubu Polskiego, że może dojść do niedopuszczenia organizacji działającej w formie związku klubów sportowych do współzawodnictwa sportowego wynikającego z monopolu art. 13 ustawy doszliśmy do wniosku, że taka skrajne ograniczenie wprowadzone przez Aeroklub Polski może mieć literalną podstawę prawną z powodu sprzeczności w ustawie o sporcie.

Ustawa wskazuje, że klub sportowy działa jako osoba prawna:
Art. 3.
1. Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego.
2. Klub sportowy działa jako osoba prawna.

Jednak zapis art. 8 odróżnia kluby sportowe od związków sportowych innych osób prawnych których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w danym sporcie.

Art. 8.
1. Członkiem polskiego związku sportowego może być klub sportowy, związek sportowy oraz inna osoba prawna, której statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w danym sporcie.

Na domiar złego art. 8 ust. 2 zapewnia uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez monopol polskiego związku sportowego tylko klubom sportowym, nie zapewnia związkom sportowym ani innym osobom prawnym w sporcie.

Art. 8.
2. Klub sportowy będący członkiem polskiego związku sportowego uczestniczy we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez ten związek.

W ten sposób przy literalnym powołaniu się na ustawę o sporcie może dojść do kuriozalnej sytuacji, że związki sportowe mogą zostać wykluczone ze współzawodnictwa sportowego monopolu polskiego związku sportowego, podobnie inne osoby prawne w sporcie. Ustawa zapewnia tym podmiotom jedynie członkostwo zwyczajne w polskim związku sportowym, a nie udział we współzawodnictwie sportowym monopolu.
Dlatego uważamy, że ustawa o sporcie może naruszać równość wobec prawa członków polskiego związku sportowego w dostępie do udziału we współzawodnictwie sportowym monopolu polskiego związku sportowego.

Z praktyki wielu związków sportowych wynika, że racjonalny jest model konfederacyjny czyli członkami polskiego związku sportowego są związki sportowe zrzeszające kluby sportowe. Natomiast kluby sportowe tych związków uczestniczą we współzawodnictwie sportowym monopolu PZS, mimo, że nie są bezpośrednimi członkami zwyczajnym monopolu PZS. Tak samo inne osoby prawne (spółki, itd.) zatrudniające, a nie zrzeszające zawodników powinny mieć zapewnione uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym monopolu PZS.

Da się zauważyć w ustawie, że brak jest jednoznacznej definicji klubu sportowego, literalnego wskazania które podmioty prawne mogą być uznane za kluby sportowe.

Artykuł 4. ustawy wskazuje jedyni literalne, że klubami sportowymi są organizacje wpisane do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu.
Jednak praktyka sądowa wykluczyła te podmioty z prawa prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskania wpisu w KRS. Nie ma jednoznacznego wskazania, że stowarzyszenia rejestrowe KRS, które mają wpisane prowadzenie działalności w danym sporcie są klubami sportowymi. A mogą być one kwalifikowane jako inne osoby prawne w sporcie. To w skrajnym wypadku może stać się podstawą do odmowy udziału we współzawodnictwie sportowym monopolu.

Niejasna sytuacja tyczy się także form prawych związku sportowego. Przepisu KRS wprowadzają dwie odrębne osobowości prawne związku sportowego i związku stowarzyszeń. Problemem jest to, że w sytuacji kiedy związek stowarzyszeń ma wpisaną w statut działalność w danym sporcie i zrzesza co najmniej trzy kluby sportowe, to sąd jednak odmawia zmiany formy prawnej na związek sportowy wskazując na ustawie o sporcie i wymóg powołania założycielskiego związku sportowego, co oznacza absurd rozwiązania związku stowarzyszeń i procedurę założycielską związku sportowego.

W tej kwestii wydaje się wskazana ścisła komunikacja Ministra Sportu z Ministrem Sprawiedliwości, by zapobiec niejasnościom przepisów Krajowego Rejestru Sądowego.

Co prawda Minister Sportu i Turystyki w sytuacji niejasnych przepisów może interweniować w myśl racjonalnej i konstytucyjnej zasady równości podmiotów w sporcie wobec prawa, jednak praktyka wskazuje, że polskie związki sportowe wchodzą w spory sadowe z resortem nawet w oczywistych kwestiach broniąc swoich monopolistycznych interesów nie troszcząc się o powszechny łatwy dostęp do współzawodnictwa, co powoduje długotrwały okres nierozwiązania spraw.

W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie zapisów ustawy o sporcie.

Art. 3.
2. Klubem sportowym jest osoba prawna prowadząca działalność w danym sporcie.

Art. 6.
2 a. Związek stowarzyszeń prowadzący działalność w danym sporcie i zrzeszający trzy kluby sportowe staje się związkiem sportowym.

Art. 8.
2. Członkiem polskiego związku sportowego uczestniczą we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez ten związek.

Art. 82 a.
Posiadające osobowość prawną terenowe jednostki organizacyjne byłych podmiotów o statusie polskiego związku sportowego i prowadzące działalność w danym sporcie stają się klubami sportowymi działającymi na podstawie ustawy o sporcie, stowarzyszeniami działającymi na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, lub innymi osobami prawnymi.
Andrzej "Bąbel" Walczak
Wielkopolski Klub Paralotniowy "fly 2 live - live 2 fly"
Andrzej Walczak
 
Posty: 16
Dołączył(a): 1 gru 2012, o 12:19
Klub: Wielkopolski Klub Paralotniowy

Re: Propozycja MKP dot. zmian ustawy o sporcie

Postprzez Bartek Cichoń » 18 sty 2014, o 14:03

Ustawa o sporcie kwalifikowanym
Art. 5. Osoba fizyczna bądź osoba prawna posiadająca akcje, udziały lub inne
tytuły uczestnictwa w klubie sportowym nie może posiadać akcji, udziałów lub
innych tytułów uczestnictwa w innym klubie sportowym uczestniczącym we
współzawodnictwie sportowym w tej samej dyscyplinie sportu ani też zasiadać
w jego organach.

Ustawa o sporcie
Art. 10. Osoba fizyczna lub osoba prawna będąca członkiem lub posiadająca
udziały albo akcje w klubie sportowym będącym członkiem polskiego związku
sportowego nie może być członkiem lub posiadać udziałów albo akcji lub być
członkiem organów lub władz innego klubu sportowego uczestniczącego we
współzawodnictwie sportowym w tym samym sporcie.


Biorąc pod uwagę możliwie nieprzychylną interpretacje art. 10 ustawy o
sporcie przez Polski Związek Sportowy i obecne masowe wyrzucanie członków
przez Aeroklub Polski za przynależność do stowarzyszeń nie mających z AP nic
wspólnego, doszło do poważnej sprzeczności w brzmieniu ustawy o sporcie.

http://www.aeroklub.jgora.pl/news/show/38
"
Oficjalna opinia Władz Aeroklubu Polskiego dotycząca wykładni art. 10 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z dnia 15 lipca 2010 r. ze zm.),
dalej „Ustawa o sporcie” w kontekście członkostwa w dwóch podmiotach
uczestniczących we współzawodnictwie w jednej dyscyplinie, jednoznacznie
wyjaśnia i precyzuje, że osoba będąca członkiem stowarzyszenia-członka
polskiego związku sportowego nie może być członkiem innego stowarzyszenia
biorącego udział w rywalizacji w jednym sporcie. Dlatego informujemy
wszystkich członków Aeroklubu Jeleniogórskiego o konieczności przestrzegania
zapisów Ustawy o sporcie i w przypadku gdy zachodzi zjawisko podwójnego
członkostwa należy dokonać wyboru określającego jednoznacznie swoją
przynależność do wybranego stowarzyszenia."

AP stoi na stanowisku, że ma ustawowe prawo do wszelkiego współzawodnictwa w
lotnictwie, nawet jeśli się ono dzieje poza polskim związkiem sportowym. A
więc za członkostwo
w stowarzyszeniu które weźmie udział w zawodach o "Puchar Sołtysa, czy
Proboszcza" na "zasadach" ustalonych przez Proboszcza, można zostać
wyrzuconym z AP. Jest oczywistym, że członkostwo w innych stowarzyszeniach
nie biorących udziału we współzawodnictwie organizowanym w ramach PZS nie ma
najmniejszego w pływu na współzawodnictwo w ramach PZS.

Minister Sportu i Turystyki w odpowiedzi na interpelacje poselskie o
zasadność monopolu polskiego związku sportowego wielokrotnie wskazywał, że
ustawa tycz się tylko wąskiego zakresu monopolu o tytuł Mistrza Polski i
Puchar Polski, że poza tym współzawodnictwo sportowe ciszy się pełną
wolności zrzeszania się w stowarzyszenia -kluby sportowe. Jednak praktyka
stosowania art. 10 w Aeroklubie Polskim temu zaprzecza.

Wydaje się, że mamy do czynienia z nieprzemyślanym, wręcz automatycznym
przeniesieniem art. 5 ustawy o sporcie kwalifikowanym, gdzie wszelkie
współzawodnictwo sportowe było możliwe tylko w monopolu, a stowarzyszenie
stawało się klubem sportowym po uzyskaniu licencji PZS, do ustawy o sporcie
uwalniającej sport od ścisłego monopolu. Stąd mamy sprzeczność art. 10 z
ideą uwolnienia sportu w ustawie o sporcie, zwłaszcza z art. 2 i art. 13
ustawy o sporcie.

Ponadto zapis art. 10 w sposób nieuzasadniony narusza konstytucyjną wolność
do zrzeszania się ws towarzyszenia, ponieważ wiąże władze polskiego związku
sportowego w koniecznością ingerowania w kwestie członkostwa osób fizycznych
w stowarzyszeniach, nawet nie będących członkami związku. Jest to absurdalna
sytuacja, tym bardziej, że nie ma regulacji prawnych nakazujących takiemu
stowarzyszeniu ujawnienie danych osobowych stowarzyszenia władzom polskiego
związku sportowego. W konsekwencji mamy do czynienia z pustym zapisem ustawy
o nieuzasadnionym charakterze represyjnym. Tym bardziej, że kwestie
podwójnego członkostwa regulują międzynarodowe federacje sportowe.

Zauważyć należy ponadto, że wszelkie kwestie wpływania na przebieg
współzawodnictwo sportowego organizowanego przez polski związek sportowy są
obostrzone przepisami karnymi, wobec czego istnienie zapisów art. 10 ustawy
o sporcie nie jest zasadne i stanowi przypadek tzw „inflacji prawa”. W
związku z powyższym wnioskujemy o likwidację art. 10 ustawy o sporcie.
Bartek Cichoń
 
Posty: 6
Dołączył(a): 23 sty 2013, o 20:24
Klub:


Powrót do Dyskusje

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron